• test
 • Informacja o RODO

   Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

   

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuje się, iż:

  • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej – Danuta Kurzyp z siedzibą: Jelna 155, 37-310 Nowa Sarzyna, tel. 17/ 241 83 79 („ŚDS”)
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@bojsp.pl
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie : art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1769 ze zm.); Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2010 nr 238, poz. 1586 ze zm.)
  • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  • Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67 ze zm.)
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uwagi na to, że podstawą przetwarzania danych osobowych przez ŚDS są przepisy prawa, uprawnienie to może być ograniczone lub wyłączone
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z usług świadczonych przez ŚDS